De Zeeuwse vertrouwenspersoon

Aangenaam

 

Mijn naam is Trudy Krabbe, oprichter van De Zeeuwse Vertrouwenspersoon. Ik ben geboren, getogen en woonachtig op de Zeeuwsen grond. Mijn Zeeuwse inslag kenmerkt mijn aanpak: nuchter en gedegen.

In de afgelopen 20 jaar werkte ik in verschillende organisaties; in loondienst en als zelfstandige, zowel in uitvoerend als ondersteunend werk, als opleider en intern coach. Vanaf  2017 vervul ik met veel plezier de rol van extern coach en organisatieadviseur, wat mij veel leert over patronen in organisaties en gezonde en ongezonde situaties op de werkvloer.

De ervaring die ik opgedaan heb, gebruik ik in mijn rol als vertrouwenspersoon. Ik zet me ervoor in  om alle lagen van de organisatie te inspireren om verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige en gezonde werkomgeving: de directie, leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer. 

Mijn naam is Esmeralda van Dijke, sinds september 2023 werkzaam bij De Zeeuwse Vertrouwenspersoon.

Mijn handelen kenmerkt zich door verbinding - met mijzelf, de ander en de wereld om mij heen. Een gesprek met mij als vertrouwenspersoon kun je daarmee zien als een veilige haven waar je kunt aanmeren om even op adem te komen en je verhaal te delen. Ik ontmoet je graag vanuit aandacht en nieuwsgierigheid, zo ontdek ik wat er op dat moment nodig is. Een luisterend oor, een kritische vraag of net dat ene duwtje in de rug waardoor jij je eigen koers kunt hervatten. 

Ik ben actief geweest als begeleider, trainer en ontwikkelaar in zowel de hulpverlening als het hoger onderwijs en deze rollen vinden elkaar in deze functie. Ik heb oog voor het belang van iedere betrokkene in de organisatie en zet mij in om een dialoog te stimuleren tussen deze partijen, om zo gezamenlijk zorg te dragen voor een integere werksetting waar werknemers en directie zich gezien en gehoord voelen. 


Taken van de vertrouwenspersoon volgens het Arboportaal

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag;
 • Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Onze leidende principes

Toegankelijk

Wij zijn toegankelijk voor de medewerker en de organisatie door begrijpbare taal te gebruiken, door onpartijdig te zijn en op korte termijn bereikbaar te zijn voor een gesprek.

Onze aanpak is gebaseerd op ervaring met en kennis over individuele en groepsprocessen, organisatiestructuur en -cultuur en systeemdynamieken in organisaties.

Praktisch

Wij  ondersteunen stap voor stap de implementatie van het PSA-beleid. We bieden organisatieadvies bij trends in meldingen of naar aanleiding van het bespreken van het jaarverslag. Indien gewenst verzorgen we informatie- bijeenkomsten en trainingen rondom integriteit. 

Samen

Het werken aan een veilig werkklimaat is een taak van samen: de organisatie, de medewerkers en de vertrouwenspersoon. Onze systemische aanpak is erop gericht de verbinding tussen verschillende partijen in de organisatie te optimaliseren zodat conflicten zoveel mogelijk voorkomen en zelfstandig opgelost kunnen worden.

Onze voorwaarden voor een effectieve samenwerking

Wij kunnen als externe vertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving als wij:

 • onafhankelijk kunnen zijn;
 • gepositioneerd worden onder en contact kunnen onderhouden met de directie;
 • vindbaar zijn voor de medewerkers;
 • ruimte krijgen om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Combi-functie persoonlijke en zakelijke integriteit 

De Zeeuwse vertrouwenspersoon combineert de rollen vertrouwenspersoon persoonlijke integriteit en vertrouwenspersoon zakelijke integriteit. Belangrijk verschil tussen deze is dat bij zakelijke integriteitskwesties het organisatiebelang in het geding is, terwijl bij persoonlijke integriteit de persoonlijke belangen van de melder voorop staan. Dit brengt met zich mee dat de melder bij ongewenst gedrag, zelf de vervolgstappen bepaalt. Behalve als het om strafbare feiten gaat, want dan heeft de vertrouwenspersoon een wettelijke verantwoordelijkheid.

Bij een melding van een misstand in de organisatie ligt dit anders. De melder is niet altijd zelf slachtoffer maar vaak ‘slechts’ getuige of omstander. Omdat het organisatiebelang in het geding is, heeft de melder de hierboven genoemde regierol niet. De organisatie onderneemt stappen die haar goeddunkt om de melding te onderzoeken. De vertrouwenspersoon handelt in het belang van de organisatie en zorgt dat de melding daar komt waar actie kan worden ondernomen.

Doorverwijzing naar betrouwbare partijen

 • Wij kunnen de medewerker die een melding maakt, -indien gewenst en noodzakelijk- doorverwijzen naar andere disciplines. Denk aan een arbodienst, coach, mediator, adviseur, psycholoog, advocaat of praktijkondersteuner.
 • Voor het uitvoeren van een RI&E verwijzen wij door naar een partner uit ons netwerk. De uitkomsten van de RI&E kunnen aanwijzingen geven voor het opstellen en uitvoeren van het PSA-beleid.

Klachtenregeling vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat er ontevredenheid is over de door ons geleverde diensten. Graag gaan we hierover in gesprek om er samen uit te komen. Als dat niet lukt, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de LVV.